Advertisements

Showing posts with label Tirupati Architecture. Show all posts
Showing posts with label Tirupati Architecture. Show all posts

Monday, August 24, 2009

Tirupati Balaji, Lord Venkateswara's another true video

Lord Venkateswara of Tirupati, also known as Venkataramana Murty, is regarded as the last incarnation of Lord Vishnu. It is hard to find a household in south India where the hymns in praise of the lord are not recited. The Tirumala Tirupati temple in Andhra Pradesh attracts millions of visitors every year. It is also one of the most well maintained and managed temples with online reservations for visits and Poojas. The offerings and donations by the devotees amount to several hundred crores of Rupees every year. A well-managed temple trust runs the "Venkateswara" hospitals, schools, colleges and a university with the money.


Sri Venkateswara Suprabhatam

 • Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
 • Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam
 • Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
 • Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru
 • Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
 • Vakshoviharini manohara divyamoorthe
 • Sree swamini srithajana priya danaseele
 • Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham
 • Thavasuprabhathamaravindalochane
 • Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
 • Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
 • Vrishasaila nathadavithel davanidhe
 • Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
 • Aakasa sindhu kamalani manoharani
 • Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
 • Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham
 • Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
 • Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
 • Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
 • Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham
 • Eeshathprapulla saraseeruha narikela
 • Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
 • Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:
 • Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham
 • Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
 • Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
 • Saleelamatha keli sukha: patanthi
 • Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
 • Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
 • Vipanchyaa Gayathyanantha charitham
 • Thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
 • Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
 • Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
 • Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
 • Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
 • Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham
 • Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
 • Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha
 • Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
 • Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
 • Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
 • Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
 • Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
 • Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham
 • Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
 • Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
 • Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
 • Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
 • Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Sree seshasaila garudachala venkatadri
 • Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
 • Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
 • Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
 • Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
 • Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
 • Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
 • Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
 • Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
 • Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
 • Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
 • Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
 • Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
 • Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham
 • Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
 • Devadideva jagadeka saranya moorthe
 • Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
 • Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
 • Sree vathsachinha saranagatha parijatha
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
 • Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
 • Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
 • Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
 • Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
 • Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
 • Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
 • Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham
 • Bhaswanudethi vikachani saroruhani
 • Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
 • Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
 • Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham
 • Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
 • Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
 • Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
 • Samsarasagara samuththaranaika setho
 • Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
 • Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham
 • ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
 • Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
 • Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
 • Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe
 • Venkateswra Stotram
 • Kamalakucha choochuka kunkumatho
 • Niyatharunithathula neelathano
 • Kamalayatha lochana lokapathe
 • Vijayeebhava Venkatasaila pathe
 • Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
 • Pram ukakhila daivatha mouli mane
 • Saranagatha vathsala saranidhe
 • Paripalayamam vrishasailapathe
 • Athivelathaya thava durvishahai
 • Ranuvela Kruthairaparada sathai:
 • Paritham thvaritham vrishasailapathe
 • Paraya krupaya paripahi Hare
 • Adhivenkata saila mudaramather
 • Janathabimathadhika danarathath
 • Paradevathaya gathithannigamai:
 • Kamaladayithtanna param kalaye
 • Kalavenuravavasa gopa vadhu
 • Sathakoti vrithath smarakoti samath
 • Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
 • Vasudeva suthanna paramkalaye
 • Abhirama gunakara dasarathe
 • Jagadeka danurdhara dheeramathe
 • Raghunayaka Rama Ramesa vibho
 • Varadho bhava deva daya jaladhe
 • Avaneethanaya kamaneeyakaram
 • Rajaneechara charu mukhamburuham
 • Rajaneechara raja thamo mihiram
 • Mahaneeyamaham Raghuramamaye
 • Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
 • Swanujam cha Sukhayamamogha—
 • Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
 • Na kathnchana kanchana jathu bhaje
 • Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
 • Sadaa Venkatesam smarami smarami
 • Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
 • Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha
 • Aham doorathasthe padamboja yugma
 • Pranamechaya gathya sevam karomi
 • Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
 • Prayachha prayachha prabho Venkatesa
 • Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
 • Kshamasvathm kshamasvathvam
 • Seshasailasikhamane
 • Venkateswra Prapatti
 • Eesanam jagothosya Venkatapathe
 • Vishno paraam preyaseem
 • Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
 • Thath kshanthi samvardhineem
 • Padmalankrutha pani pallavayugam
 • Padmasanasthaam Sriyam
 • Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
 • Vande jaganmatharam
 • Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
 • Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
 • Swamin susheela sulabhasritha parijatha
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
 • Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
 • Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
 • Sree Venkatesa charanow saranam papadhye
 • Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
 • Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
 • Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
 • Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai
 • Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
 • Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
 • Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
 • Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye
 • Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
 • Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
 • Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
 • Neeladi divyamahisheekara pallavanam
 • Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
 • Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
 • Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Vishnopade parama ithyuditha prasamsow
 • Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
 • Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
 • Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
 • Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
 • Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
 • Chithepyananyamanasam samamahithowthe
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
 • Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
 • Aanandithaakila manonayanow thavaithow
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Praya prasanna janatha prathamavagahyow
 • Mathusthanaviva sisoramrtuhayamanow
 • Prapthow parasparathulamathulantharowthe
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Sathvotharaissathathasevya padambujena
 • Samsaratharaka dayadradruganchalena
 • Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
 • Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
 • Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
 • Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
 • Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
 • Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam
 • Venkateswra Mangalam
 • Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
 • Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
 • Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
 • Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.
 • Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
 • Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
 • Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
 • Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.
 • Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
 • Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
 • Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
 • Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.
 • Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
 • Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.
 • Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
 • Aipthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.
 • Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
 • Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
 • Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
 • Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.
 • Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
 • Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
 • Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
 • Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.
 • Srimad sundarajamathru manimanasavasine
 • Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
 • Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
 • Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu Mangalam.

Tuesday, July 21, 2009

Tirupati - A Fine Temple Architecture


The temple at Tirumala is believed to have existed from ancient times. The dynasties like the Pallavas of Kanchipuram, the Cholas of Tanjore, the Pandyas of Madurai and the Kings and chiefs of Vijayanagara, vied with one another in endowing the Shrine and offering worship of the presiding deity. The Tirupati temple with its 'gopuram' or tower is a fine example of Dravidian architecture. The elaborate rituals and mode of worship in the temple were prescribed by the saint Ramanujacharya and are being followed even today. Anointing the idol with camphor, and the offering by pilgrims of the hair on their heads by getting themselves shaved by licensed barbers are the important customs in vogue at Tirupati Temple. The 'Vimana' or Cupola over the sanctum sanctorum is covered entirely with gold plate and is known as "the Ananda Nilayam". The Shrine consists of three 'Prakarams' or enclosures. The outermost enclosure contains the 'Dhvajastambha' or the banner post and, among others, the statues of Vijayanagara king Krishnadevaraya and his consorts, and of Todarmal, the minister of Akbar. The idol of the deity, the full figure of Lord Venkateswara or 'Venkataramana' or 'Srinivasa' or 'Balaji' (as is called in various parts of the country) has the attributes of both Vishnu and Shiva, preserving and destroying aspects of the Hindu Trinity.